0485-35700 Om oss

Bokningsvillkor

BOKNINGSVILLKOR
(Gäller ej säsongsbokning.)

Vi har en rekommenderad åldersgräns på 23 år för boende på Saxnäs Camping, då vi är en familjecamping. Denna åldersrekommendation gäller dock ej barnfamilj.

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna till bokningen så snart vi bekräftat den och du betalat del av eller hela bokningen. Du ansvarar för att läsa igenom den så att alla uppgifter stämmer.

När skall jag betala?
10 dagar från det att vi skickat en faktura till dig betalar du handpenning. Resterande belopp betalar du 30 dagar före ankomst. Sker bokning kortare än 30 dagar före ankomst, betalar du hela beloppet inom 10 dagar, om inget annat står på fakturan. Observera att du endast erhåller 1 faktura för betalningen där alla datum står.

OBS! Följ alltid de betalningsdatum som står på just din faktura/bokningsbekräftelse!

Vid bokning av säsongsplats gäller särskilda betalningsvillkor, se meddelande på fakturan.
Om du inte betalar handpenning i tid, avbokar vi din bokning. Om du inte slutbetalar i tid behandlas det som en avbokning ifrån din sida och då träder avbokningsreglerna i kraft.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du, när anmälningsavgiften skall betalas, inte betalar i tid, avbokar vi din bokning utan särskilt meddelande. Om du inte betalar slutlikviden i tid ser vi det som en avbeställning från din sida och då träder avbokningsreglerna i kraft.

Vad gäller om jag vill avboka?
Avbokning ska ske skriftligen till oss.

Om du inte har något avbeställningsskydd sker ingen återbetalning.
Bokade och förbetalda tilläggstjänster återlöses ej.

Har du ett avbeställningsskydd (295:-/objekt) börjar det gälla när din bokning är fullt betald.
OBS! Avbeställningsskyddet måste beställas vid bokningstillfället.

Det innebär att du kan avboka fram t.o.m. dagen före ankomst och få hyran, med avdrag för avbeställningsskyddet och en administrativ avgift (totalt 900:-), återbetald, men endast i följande fall: Dödsfall, sjukdom, eller olycksfall av allvarlig art som drabbar dig själv, maka(-e), sambo, familj eller medresenär, inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. För att få återbetalning så måste du skicka ett intyg till oss ifrån läkare eller försäkringsbolag där det står att du avrådes från att genomföra din resa & intyget ska vara undertecknat av behörig personal.

För hur många boendeenheter gäller en campingtomt?
På campingtomten får du placera max 1 husbil eller husvagn med tillhörande förtält alternativt max 1 tält. På din tomt får du max ha 1 personbil.
Ekipaget måste kunna uppfylla brandskyddsreglerna.

Kan jag överlåta min bokning till någon annan?
Överlåtelse av stuga/villavagn/campingplats kan endast göras om vi godkänner den nya hyresgästen och mot en avgift på 300kr.

Vad gäller om jag vill ändra eller flytta min bokning?
Det går bra att ändra datum på din bokning om det är ledigt. Har ni endast betalt anmälningsavgiften så regleras de nya datumen med en ny slutfaktura.

Du kan flytta din bokning till ett nytt datum fram till dagen före ankomst. Flyttar du till ett datum med högre pris betalar du mellanskillnaden. Flyttar du till ett datum med lägre pris så är det inget som återbetalas av mellanskillnaden.
Du kan endast flytta din bokning under samma år/säsong som du bokat.

Vad händer om jag vill avbryta min vistelse och åka hem tidigare?
Om du väljer att resa ifrån oss tidigare än vad din bokning säger så sker ingen återbetalning eller andra köpta tilläggtjänster.

Vad har jag för rättigheter?

I händelse av vårt avtalsbrott, eller om tjänsten avviker kraftigt ifrån uppgifter vi lämnat har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som ligger utanför vår kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal. Fel som uppstår under din vistelse skall anmälas till oss direkt så att vi kan avhjälpa felet. Om du inte rapporterar fel omgående kan du inte heller kräva ersättning i efterhand. Har du synpunkter på städning eller dylikt i stugan/villavagnen skall detta anmälas omgående till oss så att vi kan vidta åtgärder. Dylika synpunkter som anmäls senare under din vistelse kan ej tas i beaktande.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/villavagnen/campingtomten väl och informera dig om och följa de ordningsföreskrifter som gäller. Om du eller någon i ditt sällskap bryter mot våra ordningsföreskrifter eller avtalet i övrigt kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan utan återbetalning och du får flytta.
Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan /villavagnen/campingtomten genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/villavagnen/campingtomten till något annat än vad som avtalats vid bokningstillfället, ej heller hyra ut i andra hand.

Inte heller låta fler personer övernatta än vad som står på fakturan/bokningsbekräftelsen som du har uppgett vid bokningstillfället.

Du måste städa stugan/villavagnen enligt instruktion. Om du inte gör detta kommer städning att utföras på din bekostnad. (Från 3000:- beroende på stugan/villavagnens storlek). Om du önskar att vi skall städa kan du beställa detta av oss mot en avgift men det måste ske i god tid då det finns ett begränsat antal per dag.
Observera att rökning ej är tillåtet i något av våra uthyrningsobjekt! Överträdelse av rökförbud i stuga/villavagn medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst från 7500:-. Detta gäller även om du tar in husdjur i stugor/villavagn där detta inte är tillåtet.

Force Majeure
Både du och vi har rätt att träda ifrån avtalet om stugan/villavagnen/campingtomten ej kan tillhandahållas p.g.a. naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten - /energitillförsel eller eldsvåda. Vi är i så fall skyldiga att återbetala dig, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/villavagnen/ campingtomten.

I det fall vistelsen ej kan genomföras p g a händelser utanför vår kontroll och som vi inte kan påverka, förutse, eller rimligtvis kunde förväntats känna till när avtalet ingicks är vi fria ifrån skadestånd eller andra påföljder.

GDPR
Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning hos oss (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser men annars ej till någon.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig till oss i första hand med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden).

För frågor kring texten i detta avtal – kontakta oss så hjälper vi till!


Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt prisökning p.g.a. myndigheters beslut.