0485-35700 Om oss

BOKNINGSVILLKOR
Vi har en rekommenderad åldersgräns på 23 år för boende på Saxnäs Camping. Det gäller dock ej barnfamilj. du disponerar din stuga från kl. 15.00 på ankomstdagen. Avresa senast 12.00. Campingplats har incheckning från kl. 14.00 och utcheckning senast kl. 12.00. Vid händelse utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till likvärdigt boende.

Camping Key Europe / Camping-ID
Vi är medlemmar i SCR Svensk Camping. Detta innebär att du som gäst behöver 
Camping-ID eller CKE vid incheckningen (gäller ej stugor). 
Läs mer på www.camping.se och skaffa din app före ankomst

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna till bokningen så snart vi bekräftat den och du betalat handpenning, då sådan skall erläggas, eller i övriga fall erlagt hela hyran. Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. För bokning med personlig service tillkommer en avgift om 85:-/objekt. Bokar du online tillkommer ingen avgift. Det är du som kund som ansvarar för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. När du genomför din bokning godkänner du också att vi lagrar dina personuppgifter hos oss.

När skall jag betala?
14 dagar från det att vi skickat en bekräftelse/ faktura betalar du en handpenning. Beloppet räknas av från hyran. Resterande belopp betalar du 30 dagar före ankomst. Bokar du mindre än 30 dagar före ankomstdagen, betalar du hela beloppet inom 14 dagar från det att vi skickat en bekräftelse/faktura, då inget annat anges. (Se datum och belopp på fakturan.) OBS! Vid bokning av säsongsplats gäller särskilda betalningsvillkor, se meddelande på fakturan.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du, när handpenning skall betalas, inte betalar i tid, avbokar vi din beställning utan särskilt meddelande. Om du inte slutbetalar i tid ser vi det som en avbeställning från din sida och då träder avbokningsreglerna i kraft.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligt eller skriftligt till oss. Om du inte tecknat något avbeställningsskydd sker ingen återbetalning. Bokade och förbetalda tilläggstjänster återlöses ej. Avbeställningsskyddet måste beställas vid bokningstillfället och träder i kraft 30 dagar före ankomst. Avbeställningsskyddet kostar 295 kr per objekt. Skyddet innebär att du kan avboka fram t.o.m. dagen före ankomst och få hyran, med avdrag för avbeställningsskyddet och en administrativ avgift (totalt 700:-), återbetald i följande fall: Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbar dig själv, maka(-e), sambo, familj eller medresenär, inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. Om det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll som du inte kunnat förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, så som omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad. Du måste kunna styrka ditt förhinder med ett intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag.

Vad händer om jag vill åka hem tidigare?
Om du väljer att avresa tidigare än vad din bokning säger så återbetalas inga pengar eller andra köpta tilläggstjänster.

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller stugan/villavagnen/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda dig ett likvärdigt hyresobjekt, har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då återbetala allt det du har betalat till oss. Istället för att säga upp avtalet kan du begära att vi sätter ner hyran. Om du har klagomål skall dessa framföras till oss omedelbart. Fel, som uppstår under din vistelse, skall anmälas omgående så att vi får en chans att rätta till dem. Om du inte meddelat oss utgår ej ersättning i efterhand. Önskar du överlåta din bokning till annan person måste detta ske före ankomst och med vårt samtycke mot en avgift.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/villavagnen/campingtomten väl och informera dig om och följa de ordningsföreskrifter som gäller. Om du eller någon i ditt sällskap bryter mot våra ordningsföreskrifter eller avtalet i övrigt kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan. 
Ni äger då ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan /villavagnen/campingtomten genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/villavagnen/campingtomten till något annat än vad som avtalats vid bokningstillfället. Ej heller låta fler personer övernatta än vad som uppgivits vid bokningstillfället. Du måste städa stugan/villavagnen enligt instruktion. Om du inte gör detta kommer städning att utföras på din bekostnad. (Från 2000:- beroende på stugans storlek). Observera att rökning ej är tillåtet i något av våra uthyrningsobjekt! Överträdelse av rökförbud i stuga/villavagn medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst från 7500:-

Naturkatastrofer, krig, strejk, o dyl.
Både du och vi har rätt att träda ifrån avtalet om stugan/villavagnen/campingtomten ej kan tillhandahållas p.g.a. naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten - eller energitillförsel, eldsvåda eller liknande händelser som varken du eller vi kan förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att återbetala dig, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/villavagnen/ campingtomten.

GDPR
Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning hos oss (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser men annars ej till någon.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden). 
För frågor kring texten i detta avtal – kontakta oss så hjälper vi till!

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt prisökning p.g.a. myndigheters beslut.