0485-35700 Om oss

Bokningsvillkor

BOKNINGSVILLKOR

Vi har en rekommenderad åldersgräns på 23 år för boende på Saxnäs Camping, då vi är en familjecamping. Denna åldersrekommendation gäller dock ej barnfamilj.

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna till bokningen så snart vi bekräftat den och du betalat del av eller hela bokningen. Bokningsbekräftelse/faktura skall kontrolleras av dig, så att alla uppgifter stämmer. 

När skall jag betala?
10 dagar från det att vi skickat en faktura till dig betalar du handpenning. Resterande belopp betalar du 30 dagar före ankomst. Bokar du kortare än 30 dagar före ankomst, betalar du hela beloppet inom 10 dagar, om inget annat står på fakturan. Observera att ni endast erhåller en faktura för betalningen.

OBS! Följ alltid de betalningsdatum som står på just din faktura/bokningsbekräftelse!!.

Vid bokning av säsongsplats gäller särskilda betalningsvillkor, se meddelande på fakturan. Om du inte betalar handpenning i tid, avbokar vi din beställning. Om du inte slutbetalar i tid behandlas det som en avbeställning ifrån din sida och då träder avbokningsreglerna i kraft

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligt eller skriftligt till oss via telefon eller mail. Om du inte har något avbeställningsskydd sker ingen återbetalning. Avbeställningsskyddet måste beställas vid bokningstillfället (295:-/objekt) och börjar gälla när din bokning är fullt betald. Det innebär att du kan avboka fram t.o.m. dagen före ankomst och få hyran, med avdrag för avbeställningsskyddet och en administrativ avgift (totalt 900:-), återbetald, men endast i följande fall: Dödsfall, sjukdom, eller olycksfall av allvarlig art som drabbar dig själv, maka(-e), sambo, familj eller medresenär, inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. Du måste alltid kunna styrka ditt förhinder med ett intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag för att kunna få någon återbetalning.
Vid överlåtelse av boende görs mot en avgift på 100 kr under förutsättning att den nya gästen uppfyller ålderskraven.

Vad händer om jag vill åka hem tidigare?
Om du väljer att resa ifrån oss tidigare än vad din bokning säger så sker ingen återbetalning.

Vad har jag för rättigheter?
I händelse av vårt avtalsbrott, eller om tjänsten avviker kraftigt ifrån uppgifter vi lämnat har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som ligger utanför vår kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal. Fel som uppstår under din vistelse skall anmälas till oss direkt så att vi kan avhjälpa felet. Om du inte rapporterar fel omgående kan du inte heller kräva ersättning i efterhand.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/villavagnen/campingtomten väl och informera dig om och följa de ordningsföreskrifter som gäller. Om du eller någon i ditt sällskap bryter mot våra ordningsföreskrifter eller avtalet i övrigt kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan utan återbetalning.

Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan /villavagnen/campingtomten genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/villavagnen/campingtomten till något annat än vad som avtalats vid bokningstillfället, ej heller hyra ut i andra hand.

Inte låta fler personer övernatta än vad som står på fakturan/bokningsbekräftelsen.

Du måste städa stugan/villavagnen enligt instruktion. Om du inte gör detta kommer städning att utföras på din bekostnad. (Från 2000:- beroende på stugans storlek). Observera att rökning ej är tillåtet i något av våra uthyrningsobjekt! Överträdelse av rökförbud i stuga/villavagn medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst från 7500:-

Force Majeure
Både du och vi har rätt att träda ifrån avtalet om stugan/villavagnen/campingtomten ej kan tillhandahållas p.g.a. naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten - /energitillförsel eller eldsvåda. Vi är i så fall skyldiga att återbetala dig, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/villavagnen/ campingtomten.

I det fall vistelsen ej kan genomföras p g a händelser utanför vår kontroll och som vi inte kan påverka, förutse, eller rimligtvis kunde förväntats känna till när avtalet ingicks är vi fria ifrån skadestånd eller andra påföljder.

GDPR
Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning hos oss (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser men annars ej till någon.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig till oss i första hand med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden).

För frågor kring texten i detta avtal – kontakta oss så hjälper vi till!


Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt prisökning p.g.a. myndigheters beslut.